خدمات پس از فروش

کلیه صندلی های شرکت نورسا دارای استاندارد ملی و پنج سال خدمات پس از فروش    می باشد.